Safe At Sites Allmänna affärsvillkor

2022-07-01

Dessa Allmänna affärsvillkor gäller i tillämpliga delar om inget annat avtalats.

Leveransvillkor

Leverans av produkter sker Ex Works (Fritt vårt lager) enligt Incoterms 2020.

Priser

Offererade priser avser alltid priset exkl. gällande moms och inkluderar ej frakt, försäkringsavgifter eller andra leveransomkostnader så som emballage. Safe At Site reserverar sig för ev. prishöjningar som ligger utanför vår kontroll.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor är 30 dagar från leveransdag om inget annat angivits. Levererat gods förblir Safe At Sites egendom till dess full betalning erlagts. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med referensränta +8% från förfallodagen. Eventuella anmärkningar mot faktura ska göras inom 8 dagar efter mottagandet för att gälla.

Ansvar, Reklamation, Skyldigheter

Safe At Sites ansvar för godset upphör och faran för godset övergår på beställaren i och med godset avlämnats för befordran till beställaren. Safe At Site är sålunda ej ansvarig för skada som uppkommit under transporten. Anmärkning om fel eller brist i leveransen skall ske senast 7 dagar efter det att godset avlämnats till beställaren. Göres ej sådan anmärkning trots att köparen upptäckt eller borde ha upptäckt felet, förlorar den rätten till talan. Safe At Sites ersättnings- och skadeståndsskyldighet för fel i leverans omfattar högst varans värde vid leverans. Safe At Site är skyldig att inom skälig tid kostnadsfritt leverera ersättningsmaterial.

Vid eventuell retur ska kunden först komma överens med berörd säljare.

Köparens obestånd

Uppkommer före leveransen skälig anledning att antaga, att beställaren ej kommer att kunna fullgöra sin betalningsskyldighet, äger Safe At Site rätt att avfordra beställaren säkerhet. Ställes ej säkerhet, som av Safe At Site kan godtagas, äger Safe At Site rätt att häva avtalet.

Annullering

Vi godkänner inte annullering av order för kundunika produkter eller produkter som vi normalt inte lagerhåller. Om tillverkningen av en kundunik produkt har startat är avbeställning av leveransen ej möjlig.

Behandling av personuppgifter

Vi skyddar dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med GDPR. Ni hittar mer information om detta i vår integritetspolicy.